Cerințe generale pentru situațiile financiare

Cerințe generale pentru situațiile financiare

1. Cerințe generale pentru situațiile financiare

1.1. Ce cerințe trebuie îndeplinite

Principalele cerințe care trebuie îndeplinite de situațiile financiare sunt:Informațiile furnizate în situațiile financiare ar trebui să fie utile. Informațiile sunt considerate utile dacă sunt relevante, fiabile, comparabile și la timp (punctul 6.1, 6.5.1 din Concept).

Informația este relevantă în cazul în care prezența sau absența are sau este în măsură să influențeze deciziile (inclusiv managementul) raportarea utilizatorilor, ajutându-le să evalueze trecute, evenimentele prezente sau viitoare, confirmând sau modificarea estimărilor anterioare (sec. 6.2 Concepte).Informațiile sunt fiabile dacă nu conțin erori semnificative <*>. Pentru a fi fiabile, informațiile ar trebui să reflecte în mod obiectiv aspectele activității economice, la care se referă efectiv sau presupus (paragraful 6.3, 6.3.1 al Conceptului).

Comparabilitatea informațiilor înseamnă posibilitatea utilizatorilor de raportare de a compara indicatorii de performanță pentru diferite perioade de timp pentru a determina tendințele poziției financiare a organizației și rezultatele financiare ale activităților sale. Utilizatorii ar trebui, de asemenea, să poată compara informațiile despre diferite organizații pentru a compara poziția lor financiară, performanța financiară și modificările poziției financiare (punctul 6.4 din Concept).

Informațiile sunt la timp dacă pot satisface cel mai bine nevoile utilizatorilor legate de luarea deciziilor, adică dacă se face un echilibru între relevanța și fiabilitatea acestuia (punctul 6.5.1 din Concept).

Rapoartele contabile ar trebui să furnizeze o imagine completă a poziției financiare a organizației, a rezultatelor financiare ale operațiunilor sale și a modificării poziției sale financiare. unitate de raportare greutate furnizate mai sus precum și date suplimentare relevante (n. 6 PBU 4/99 alin. 2 p. 5.1.4, p. 6.3.5 Concepte).

La formarea rapoartelor contabile, organizației ar trebui să li se asigure neutralitatea informațiilor conținute în aceasta, adică. Se exclude satisfacția unilaterală a intereselor anumitor grupuri de utilizatori de declarații contabile în fața altora. Informațiile nu este neutră în cazul în care mijloacele de selecție sau de prezentare aceasta afectează deciziile și să evalueze utilizator, în scopul de a obține rezultate predeterminate sau consecințe (pag. 7 PBU 4/99, para. 6.3.3 Concept).

Organizația trebuie să adere la compilarea rapoartelor formularele de conținut și de raportare pe care le-a adoptat în mod consecvent de la o perioadă de raportare la alta. Modificările aduse conținutului și formei acceptate a Bilanțului, declarației de profit și pierderi și explicațiile aduse acestora sunt permise în cazuri excepționale, de exemplu atunci când tipul de activitate este modificat (paragraful 9 PBU 4/99).

1.2. Care sunt formele de raportare contabila

În raportarea contabilă prezentată organelor de statistică de stat și altor autorități executive, codurile indicatorilor sunt indicate în conformitate cu anexa nr. 4 la Ordinul nr. 66n.

În cazul în care organizația nu are date numerice privind activele, datoriile, veniturile, cheltuielile, tranzacțiile economice, liniile corespunzătoare (coloanele) sunt trase în formulare standard (paragraful 11 ​​din PBU 4/99).

1.3. Ce informații sunt necesare în formulare

În formele situațiilor financiare prezentate, este necesară prezența următoarelor date (punctul 14 din PBU 4/99):

- denumirea formei situațiilor financiare;

- indicarea datei de raportare, de la care se întocmesc situațiile financiare, sau a perioadei de raportare pentru care sunt întocmite situațiile financiare.

Pentru mai multe detalii, vedeți. 1.5 "Care este data de raportare și perioada de raportare";

- numele complet al persoanei juridice (în conformitate cu documentele constitutive înregistrate în conformitate cu procedura stabilită);

- numărul de identificare al contribuabilului (TIN);

- tipul de activitate (este indicat tipul de activitate recunoscut ca fiind principal);

- forma organizatorică și juridică / forma de proprietate (codul OKOPF și codul OKFS);

- unitate de măsură (este indicat formatul de prezentare a indicatorilor numerici: mii de ruble - codul OKEI 384, mln ruble - codul OKEI 385).

Pentru mai multe detalii, vedeți. 1.6 "Ce reguli trebuie respectate la întocmirea situațiilor contabile";

1.4. În ce ordine este abonat

iar situațiile financiare sunt prezentate

În general, situațiile financiare semnate de șeful și contabilul-șef organizației (contabil). În organizațiile în care contabilitatea se desfășoară pe bază de contract de către o organizație specializată sau contabil-expert, situațiile financiare semnate de către conducătorul organizației și șeful unei organizații specializate sau de un specialist, un contabil de conducere (Sec. 5, Art. 13 din Legea N 129-FZ, p. 17 PBU 4 / 99).

Forma situațiilor financiare interimare ale organizației trebuie să nu mai târziu de 30 de zile de la încheierea perioadei de raportare. Situațiile financiare trimestriale Trimite organizației, în termen de 30 de zile de la trimestru, iar anual - în termen de 90 de zile de la sfârșitul anului, dacă nu se prevede altfel de legislația Federației Ruse. In cadrul acestor termeni de reprezentare specifică dată stabilită de contabilitate (participanți) ai organizației sau Adunarea Generală (n. 51 PBU 4/99, p. 2 v. 15 N-FL 129, p. 86 Provizioane pentru contabilitate si contabilitate ).

Utilizatorii declarațiilor contabile sunt manageri, fondatori (participanți), proprietari de proprietăți, investitori, organizații de credit, creditori, cumpărători, furnizori, angajați și alte persoane interesate de informații despre organizație. Organizația trebuie să ofere utilizatorilor posibilitatea de a se familiariza cu rapoartele contabile (Clauza 3, articolul 1 din Legea nr. 129-FZ, Clauza 4, 42 PBU 4/99, Clauza 3.3, 3.4 din Concept).

Declarațiile contabile pot fi transmise utilizatorilor de către organizație în mod direct sau transmise prin intermediul reprezentantului său, trimise ca post de poștă cu o listă de anexe sau transmise prin canale de telecomunicații.

Ziua de raportare este:

- data expedierii articolului de poștă cu lista anexelor;

- data expedierii pe canale de telecomunicații;

- data transferului propriu-zis (articolul 15 din articolul 15 din Legea nr. 129-FZ).

În cazul în care data depunerii rapoartelor contabile se încadrează într-o zi nelucrătoare (ziua liberă), atunci prima zi lucrătoare care urmează după aceasta este considerată termenul limită pentru depunerea rapoartelor contabile (paragraful 47 PBU 4/99).

Organizațiile trebuie să mențină situațiile financiare în termenele stabilite în conformitate cu regulile de organizare a arhivelor de stat, dar nu mai puțin de cinci ani (alin. 1, art. 17 din Legea N 129-FZ).

1.5. Care este data de raportare și perioada de raportare

Data contabilă pentru întocmirea situațiilor financiare este ultima zi calendaristică a perioadei de raportare (paragraful 4, 12 PBU 4/99).

Perioada contabilă este perioada pentru care organizația trebuie să întocmească situații financiare (paragraful 4 al PBU 4/99).

Organizația trebuie să întocmească situațiile financiare interimare pentru lună, trimestrul cu un total progresiv de la începutul anului de raportare (paragraful 48 al PBU 4/99, punctul 3 al articolului 14 din Legea nr. 129-FZ).

1.6. Ce reguli ar trebui respectate

la întocmirea situațiilor financiare

La întocmirea situațiilor financiare, organizația trebuie să respecte următoarele reguli.

1. Declarațiile contabile trebuie întocmite în limba rusă (punctul 15 PBU 4/99).

2. Contabilitatea trebuie să fie întocmită în moneda Federației Ruse (în ruble) (articolul 16 PBU 4/99).

3. Datele din situațiile contabile sunt prezentate în mii de ruble fără zecimale. O organizație care are o cifră de afaceri semnificativă de vânzări, datorii etc. pot genera date în situațiile financiare prezentate în milioane de ruble fără zecimale.

4. Nu trebuie să existe erori sau erori în evidența contabilă.

5. Dacă valoarea unui indicator numeric este absentă, atunci o linie este plasată pe rând (coloana 11 PBU 4/99).

6. subtracts indicator sau indicator având o valoare negativă indicată în paranteze (nota 7 pentru a forma Bilantului (anexa 1 la Ordinul 66n N N)).

8. Bilanțul trebuie să includă indicatori numerici într-o estimare netă, adică net de variabile de control, care trebuie să fie prezentată în notele la bilanț și contul de profit și pierdere (pag. 35 PBU 4/99).

10. Datele din situațiile financiare trebuie să fie comparabile cu datele pentru perioadele anterioare de raportare (punctul 6.4 din Concept, paragraful 10 din PBU 4/99).

1.7. Ce caracteristici ar trebui luate în considerare

la întocmirea situațiilor financiare

1.7.1. Organizația are sucursale

1.7.2. Organizația este fondatorul

gestionare în cadrul unui acord de administrare a unui trust

1.7.3. Organizația este un membru

parteneriat simplu, conducând afaceri comune

Un tovarăș care conduce afacerile generale va întocmi și va prezenta părților la acordul privind activitățile comune, în modul și în termenul stabilit prin contract, informațiile necesare pentru a forma contabilitatea, impozitarea și alte documente <*>. În această companie de prezentare, ceea ce duce cazul general, informațiile incluse în situațiile financiare ale tovarăși, efectuate în condițiile definite de contract, dar nu mai târziu de termenele stabilite prin Legea N 129-FZ (n. 20 PBU 20/03).

<*> Profiturile și pierderile pentru activitățile comune distribuite între parteneri sunt incluse de către fiecare organizație parteneră în cota relevantă a celorlalte venituri sau cheltuieli, atunci când își formează propriile rezultate financiare (Clauza 14 PBU 20/03).

1.8. Răspunderea pentru încălcarea regulilor contabile

și prezentarea situațiilor financiare

Articolul 120 din Codul fiscal stabilit contribuabilul responsabil pentru sistematice (de două sau de mai multe ori într-un an calendaristic) reflecție prematură sau incorectă a conturilor contabile și de raportare financiară a tranzacțiilor, în numerar, active corporale, active necorporale și investiții financiare:

- dacă aceste fapte sunt comise într-o perioadă fiscală - se aplică o amendă de 10.000 de ruble. (clauza 1 din articolul 120 din Codul Fiscal al Federației Ruse);

- dacă aceste fapte sunt comise pentru mai mult de o perioadă fiscală - se aplică o amendă de 30.000 de ruble. (clauza 2 din articolul 120 din Codul Fiscal al Federației Ruse);

- dacă aceste acțiuni au condus la o subestimare a bazei fiscale, se aplică o amendă de 20% din cuantumul impozitelor neplătite, dar nu mai puțin de 40.000 de ruble. (clauza 3 din articolul 120 din Codul Fiscal al Federației Ruse).

- denaturarea cu cel puțin 10% a impozitelor și taxelor evaluate;

- denaturarea oricărui articol (rând) al situațiilor financiare cu cel puțin 10%.

Neprezentarea formularelor de situații financiare către o autoritate fiscală într-un termen specificat (inclusiv un raport de audit în cazurile în care auditul este obligatoriu) se pedepsește cu amendă de 200 de ruble. pentru fiecare formă nereprezentată și pentru funcționarii organizației - de la 300 la 500 de ruble. (art. 126 alin. (1) pct. 1 pct. 1 al articolului 23 al Codului Fiscal al Federației Ruse, articolul 1 alineatul (1) punctul 1 din Codul cu privire la contravențiile administrative ale Federației Ruse). Iar plata acestor amenzi nu scutește de necesitatea de a prezenta situații financiare inspectoratului fiscal (clauza 4 din articolul 4.1 din Codul de contravenții administrative al Federației Ruse).

2. Volumul situațiilor financiare prezentate

2.1. Compoziția situațiilor financiare anuale

În general, situațiile contabile anuale ale organizațiilor comerciale (altele decât asigurările și creditele) includ:

- Declarație de profit și pierdere;

- Raport privind modificările capitalului propriu;

- Situația fluxurilor de trezorerie;

- alte anexe la bilanț și contul de profit și pierdere;

- un raport de auditor care să confirme fiabilitatea situațiilor financiare ale societății dacă este supus unui audit obligatoriu <*> sau dacă organizația a luat independent o decizie de audit al situațiilor financiare (Clauza 2, articolul 13 din Legea nr. 129-FZ, paragraful 5 al PBU 4/99).

- dacă organizația are o formă organizatorică și juridică a unei societăți pe acțiuni deschise (OJSC) (clauza 1, partea 1, articolul 5 din Legea nr. 307-FZ);

- dacă valorile mobiliare ale organizației sunt admise în circulație la licitațiile burselor de valori și (sau) alți organizatori de tranzacționare pe piața valorilor mobiliare (clauza 2, partea 1, articolul 5 din Legea nr. 307-FZ);

- în cazul în care volumul veniturilor din vânzarea produselor (vânzarea de bunuri, lucrări, servicii) compania (cu excepția întreprinderilor de stat și municipale unitare, cooperative agricole, uniuni de cooperative) în anul de raportare precedent a depășit 400 de milioane de ruble. sau suma activelor bilanțiere de la sfârșitul anului de raportare precedent a depășit 60 de milioane de ruble. (P. 4 h. 1 lingura. 5 N-FL 307).

modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, precum și a altor aplicații, bilanțul și contul de profit și pierdere și notele explicative sunt notele la bilanț și contul de profit și prezentate ca parte a situațiilor financiare anuale (n. n. 24, 28 PBU 4/99, pag. "c", "d", n. 30, p. 85 prevederi pentru contabilitate și contabilitate). Articolul bilanțul și contul de profit și pierdere, care sunt explicate, ar trebui să aibă referire la dezvăluirea în „Note“ (pag. 28 PBU 4/99).

2.2. Compoziția situațiilor financiare intermediare

Situațiile financiare lunare și trimestriale sunt intermediare (articolul 14 alineatul 3 din Legea nr. 129-FZ, clauza 29 din Regulamentul privind contabilitatea și contabilitatea).

Situațiile financiare interimare includ (paragraful 49 PBU 4/99):

- Rezultatul profitului și pierderii.

Situațiile financiare intermediare pot include o notă explicativă atunci când este necesar să se înțeleagă indicatorii contabili ai utilizatorilor interesați.

Dacă situațiile financiare intermediare nu conțin explicații, nu se completează coloanele "Explicații" din Bilanț și din declarația de profit și pierdere.

2.3. Contabilitatea înregistrărilor întreprinderilor mici

În același timp, organizațiile - entitățile de mici dimensiuni au dreptul de a întocmi declarațiile contabile prezentate în conformitate cu procedura general stabilită.

Reamintim că subiectele întreprinderilor mici includ în prezent organizații care îndeplinesc următoarele condiții:

- numărul mediu de salariați pentru anul calendaristic precedent nu ar trebui să depășească o sută de persoane (articolul 4 paragraful 1 al articolului 4 din Legea nr. 209-FZ);

Atragem atenția asupra faptului că, indiferent de dimensiunea formularelor prezentate, raportarea organizației trebuie să satisfacă cerințele de exhaustivitate, fiabilitate, etc.Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: