Contract pentru fabricarea și instalarea profilelor pvc 2019 - descărcare eșantion

CONTRACTUL CONTRACTULUI N ____ pentru fabricarea și instalarea profilelor din PVC

1. OBIECT ȘI ALTE CONDIȚII GENERALE

1.2. Lucrarea, a cărei îndeplinire este datoria Contractantului, se realizează din materialele, forțele și mijloacele sale.1.3. Riscul pierderii accidentale sau al deteriorării accidentale a rezultatului muncii este suportat de către Contractant până când acesta obține acest rezultat. Faptul de acceptare a rezultatelor lucrărilor este confirmat de actul lucrărilor finalizate (anexa N __ la prezentul contract), semnat de părți. În caz de întârziere în acceptarea de către Client a rezultatelor lucrărilor în baza prezentului contract, riscul pierderii accidentale sau al deteriorării accidentale a acestui rezultat va fi suportat de către Client din momentul în care a primit-o.

1.4. Dreptul de proprietate asupra rezultatelor lucrărilor în baza prezentului contract revine Clientului după plata integrală a lucrărilor.

1.5. Condiții de execuție a lucrărilor:

inițial: "__" _______ ____,

final: "__" _______ ____

Termenii de execuție a lucrărilor, stabiliți prin prezentul contract, pot fi modificați numai prin acordul dintre Client și Antreprenor, care este formalizat sub forma unui acord suplimentar.

1.6. Prezentul acord este valabil din momentul în care acesta este semnat de părți și până când părțile își îndeplinesc obligațiile.

1.7. Calitatea lucrărilor și rezultatele obținute în cadrul acestui contract trebuie să respecte cerințele GOST și condițiile tehnice aplicabile acestui tip de muncă.

1.8. În ceea ce privește rezultatul muncii în temeiul prezentului contract, se stabilește o perioadă de garanție în ____________, care începe să curgă de la momentul semnării de către părți a actului de muncă efectuat.

2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

2.1. În cadrul executării prezentului contract, Clientul are următoarele drepturi și obligații:

2.1.1. Drepturile clientului:

a) să verifice în orice moment progresul și calitatea muncii efectuate de către contractant fără a interfera cu activitățile sale;

b) să solicite executarea corespunzătoare de către Contractant a obligațiilor sale prevăzute în prezentul acord;

c) să modifice termenii acestui acord în ceea ce privește rezultatul muncii, cu condiția ca în produsele schiță sau pentru a anula contractul în orice moment, cu condiția rambursării pierderilor suferite de către contractant în legătură cu executarea prezentului contract.

2.1.2. Obligațiile clientului:

a) în termen de _______ de la data semnării de către părți a prezentului contract pentru a furniza Contractantului sarcina Clientului, în care trebuie indicate următoarele informații: ________________;

b) în termen de _________ de primire a produselor Antreprenorului Schiță și estimările de aprobare a estimărilor lucrări prin semnătura sau Contractantul să furnizeze obiecții motivate cu privire la fond;

c) să ofere o cameră pentru dezmembrarea vechilor unități de ferestre și instalarea unor noi, inclusiv furnizarea a 220 V la locul de muncă. Lista de acțiuni specifice care trebuie îndeplinite de Client pentru îndeplinirea acestei sarcini va fi convenită între el și Antreprenor verbal;

d) în cazul primirii de la Antreprenor a avertismentului indicat la alin. "e" din clauza 2.2.2 a prezentului contract, să furnizeze contractorului instrucțiuni relevante până la __________ din momentul primirii avertizării;

e) să accepte rezultatul lucrărilor executate de Antreprenor;

f) în cazul în care se descoperă vreo defecțiune ca urmare a operei, informează-l pe acesta în termen de _______ de la momentul descoperirii și este de acord cu Contractantul cu privire la ordinea și calendarul corectării deficiențelor;

g) să plătească pentru munca efectuată în modul și în suma prevăzută în prezentul contract.

2.2. În cadrul executării prezentului contract, Antreprenorul are următoarele drepturi și îndatoriri.

2.2.1. Drepturile contractantului:

a) determină în mod independent modalitățile de îndeplinire a sarcinii Clientului;b) să solicite Clientului îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în temeiul prezentului contract.

2.2.2. Obligațiile contractantului:

a) în termen de _____________ de la primirea de locuri de muncă clientului de a pregăti o schiță a produsului și a estimărilor lucrărilor și le supune spre aprobare clientului documentelor justificative (facturi privind achiziționate de materialele Antreprenorului necesare pentru a efectua lucrările în temeiul prezentului acord);

b) să procedeze la fabricarea produselor nu mai târziu de _________ din momentul aprobării estimării lucrărilor de către Client și să finalizeze fabricarea produselor până la _________________.

Programul de realizare a etapelor de lucru este prezentat în Estimarea de lucru;

c) cu privire la îndeplinirea sarcinilor, inclusiv la îndeplinirea timpurie a muncii, să notifice Clientul prin fax nr. _________ sau prin e-mail ________________.

Termenul limită pentru acceptarea rezultatului muncii este agreat de părți în plus;

e) să efectueze curățarea resturilor de construcție în timpul ___________ de la sfârșitul instalării produselor;

e) să avertizeze Clientul cu privire la apariția circumstanțelor care amenință caracterul adecvat sau durabilitatea rezultatelor muncii efectuate și nu depind de Antreprenor și înainte de primirea instrucțiunilor de la acesta pentru suspendarea lucrării. Apariția circumstanțelor menționate mai sus trebuie confirmată prin actul relevant și prin alte documente necesare în astfel de cazuri.

2.3. Părțile au dreptul să rezilieze acest acord prin consimțământ reciproc sau în mod unilateral, în cazurile prevăzute în art. 709, pct. 2 - 3 al art. 715 alin. (3) din art. 716, art. 717, paragraful 2 al art. 719 alin. (3) din art. 723 alin. (2) din art. 731 alin. (3) din art. 737 din Codul civil al Federației Ruse, cu condiția ca notificarea scrisă adresată celeilalte Părți de reziliere să se facă cel puțin _____ înainte de data încetării propuse.

3. PREȚUL LUCRĂRILOR

3.1. Prețul lucrărilor în cadrul acestui contract include costul de fabricație, depozitare, transport și instalare a produsului convenit în Schema de Lucru, care face parte integrantă din acest contract.

3.2. Costul livrării rezultatului lucrărilor include transportul către locul lucrărilor de instalare, însă în absența unui lift de marfă, Clientul trebuie să plătească o sumă suplimentară pentru ridicarea produsului la etajul necesar în valoare de __ ruble. pentru fiecare etaj.

3.3. Costul de montare a produsului include instalarea produselor în deschiderile de perete și etanșarea lor fără a finaliza pante, pictura, căptușeala carcasei și stabilirea valurilor și a ferestrelor.

3.4. Costul de demontare include excavarea blocurilor vechi (balcoane, uși) și pregătirea deschiderilor de perete pentru instalarea fără îndepărtarea produselor dezmembrate și a resturilor de construcție. Siguranța produselor demontate nu este garantată.

4. PROCEDURA DE PLATĂ

4.1. Clientul efectuează o plată preliminară pentru întregul set de lucrări conform prezentului contract în valoare de ____% din costul specificat în Programul de lucru, în ordinea: ______________ în timp: _________________.

4.2. Restul costului muncii plătite de către Client Contractantului în termen de _________ de la primirea de către contractant a originalele următoarelor documente: certificatul de finalizare, facturi, facturi.

4.3. Dacă este necesar ca Antreprenorul să efectueze lucrări suplimentare asupra sarcinii Clientului, costul acestei lucrări va fi convenit de către Părți prin emiterea unui acord suplimentar la acest contract.

5. PROCEDURA DE ACCEPTARE A REZULTATELOR LUCRĂRILOR

5.1. Acceptarea rezultatului muncii este efectuată de către Client în termen de ______ zile de la primirea raportului furnizorului asupra performanței întregului set de lucrări.

5.2. Prezentarea rezultatului lucrărilor de către Contractant și acceptarea de către Client va fi formalizată printr-un act de muncă executată. În cazul în care Clientul refuză să semneze actul, părțile convin asupra procedurii și termenelor limită pentru eliminarea defectelor la locul de muncă.

5.3. Înainte de semnarea actului, Clientul trebuie să inspecteze rezultatul lucrării. În cazul în care constată neajunsuri evidente ca urmare a lucrului, acesta trebuie să notifice imediat contractantul și să solicite indicarea deficiențelor actului de muncă efectuat.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR PENTRU ÎNCĂLCAREA CONDIȚIILOR ACESTUI CONTRACT

6.1. În cazul încălcării de către Client a termenului de plată, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata penalității de la Client în suma prevăzută de legislația în vigoare a Federației Ruse.

6.2. În cazul în care Contractantul încalcă termenele de executare a lucrărilor, Clientul are dreptul să solicite Contractantului plata unei penalități în valoare de ______ (_________) ruble pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. În cazul în care lucrările sunt de proastă calitate și / sau abateri de la cerințele clientului, termenii acestui acord, precum și cerințele legislației ruse, Clientul poate, la discreția sa, de a cere de la Contractant:

- Eliminarea în mod gratuit a defectelor în termenul convenit cu Antreprenorul;

- reducerea proporțională a prețului contractului;

- rambursarea cheltuielilor lor documentate pentru eliminarea deficiențelor.

7. ALTE CONDIȚII

7.1. Prezentul acord poate fi modificat sau completat prin acordul părților.

7.2. În rest, care nu sunt stipulate în acest acord, părțile sunt ghidate de legislația actuală a Federației Ruse.

7.3. Prezentul acord este întocmit în două exemplare cu o forță juridică egală, una pentru fiecare dintre părți.

7.4. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract:

7.4.1. Sarcina clientului (Anexa N ___).

7.4.2. Schița produsului (Anexa N ___).

7.4.3. Estimarea muncii (anexa N ___).

7.4.4. Actul lucrărilor finalizate (Anexa N ___).

8. CERINȚE ȘI SEMNATURI ALE PĂRȚILORArticole similare

Trimiteți-le prietenilor: